Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Ambalažni otpad

Gospodarenje otpadnom ambalažom složena je djelatnost koja ima za svrhu sprječavanje odlaganja otpadne ambalaže na deponije.
Osim štete za okoliš, odlaganje otpadne ambalaže predstavlja i znatnu ekonomsku štetu, zbog odlaganja tvari s vrijednim materijalnim i/ili energetskim svojstvima (papir, karton, metali, plastika, staklo, drvo).

Ambalaža je sve ono što u odnosu na proizvod ima zaštitnu, transportnu, uporabnu, informativnu i ekološku funkciju, te koja se prije ili tijekom konzumacije proizvoda (sadržaja) mora odložiti ili odbaciti. U tom trenutku ambalaža postaje otpad.

Ambalažni otpad dijeli se na sljedeće materijale:

 • papir/karton, ključni broj otpada 
 • plastika,
 • drvo, 
 • metalni, 
 • višeslojna (kompozitna), 
 • staklena, 
 • tekstilni,

Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe.

Tim modelom u 2014. godini ostvaren je povrat od 93,6 % komada boca i limenki u odnosu na prijavljene količine koje su u istoj godini stavljene na tržište.

Sakupljanje

Sakupljanje otpada je djelatnost koja obuhvaća prikupljanje otpada uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza otpada na oporabu.

U Hrvatskoj djeluje 27 tvrtki i obrtnika koji imaju status ovlaštenih sakupljača otpadne ambalaže.

Narudžbe za spremnike, sigurnosne naljepnice i/ili sigurnosne plombe izrađene na obrascu „Narudžba spremnika i sigurnosnih naljepnica“ (Prilog I. Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade) dostavljaju se isključivo u .xls formatu na adresu elektronske pošte ambalaza@fzoeu.hr.

Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (pročišćeni tekst) 22.8.2017.
PDF 2.92 MB
Izmjene i dopune upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (11.7.2017.)
PDF 294.35 kB
Popis sakupljača otpadne ambalaže
XLSX 15.21 kB
Izmjene i dopune upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (10.1.2017.)
PDF 227.04 kB
Ispravak upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade
PDF 586.88 kB
Izmjene i dopune upute o postupanju s otpadnom ambalažom i sustavu povratne naknade
PDF 609.76 kB
Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade 02/2016.
PDF 4.23 MB
Pročišćeni tekst Upute 22 07 2016
PDF 3.45 MB
Ispravak Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade 20.07.2016.
PDF 875.36 kB
Obavijest - prekogranični promet otpadom
PDF 308.86 kB
PRILOG I - Narudžba spremnika i sigurnosnih naljepnica
XLS 30.5 kB
PRILOG II - Zahtjev za preuzimanje otpadne ambalaže putem aparat za preuzimanje otpadne ambalaže
DOCX 14.56 kB
PRILOG V - Specifikacija SP
XLSX 14.67 kB
PRILOG VI - Specifikacija SS
XLSX 19.62 kB
PRILOG VII - OBRAZAC 6
XLSX 15.31 kB
PRILOG VIII - OBRAZAC 4A
XLS 29.5 kB
PRILOG IX - OBRAZAC 4B
XLS 32 kB
Odluka - provođenje nadzora rada Centra za gospodarenje amb. otpadom
PDF 174.39 kB
Odluka - visina i struktura naknade za pokrice troškova skupljanja i obavljanja poslova Centra za gosp. amb. otp.
PDF 156.68 kB
Uputa - evidentiranje prikupljanja papirne, kartonse i višeslojne kompozitne otpadne ambalaže
PDF 131.5 kB
PRILOG X - OBRAZAC 5A
XLSX 25 kB
Prodavatelji - Šifre prodajnih mjesta
XLS 287.5 kB
PRILOG XI - OBRAZAC 5B
XLSX 15.89 kB
Obrazac 17 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (podugovaratelj)
XLS 28.5 kB
Odluka - posebni poslovi Centra za gospodarenje ambalaznim otpadom
PDF 142.84 kB
Obavijest prodavateljima - vremenski rok za potraživanje sredstava
PDF 248.18 kB
Zapisnik Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom
XLS 24.5 kB
Obrazac 8 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 24 kB
Obrazac 9 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 17 kB
Obrazac 11 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (koncesionar)
XLS 26.5 kB
Obrazac 12 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (podugovaratelj)
XLS 28 kB
Obrazac 13 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 27 kB
Obrazac 14 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 29.5 kB
Obrazac 16 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (koncesionar)
XLS 28 kB
Uputa za popunjavanje pratećeg list (sakupljačima ambalažnog otpada koji ne obavljaju poslove Centra za gospodarenje otpadom)
PDF 638.87 kB

Oporaba

Oporaba je svaki postupak ponovne obrade otpada kojim se postiže njegovo korištenje u materijalne ili energetske svrhe.

Energetska oporaba predstavlja nepovratno uništavanje tvari iz kojih je ambalaža izrađena, čime se nepovratno gube sirovine. Stoga je materijalna oporaba prihvatljivija opcija.

U sustavu Fonda djeluje osam oporabitelja: dva za polimerni otpad, dva za metalni otpad, dva za stakleni otpad te po jedan za drveni, papirni i kartonski otpad. Sav sakupljeni ambalažni otpad se materijalno oporabljuje.

Popis obrađivača
PDF 338.37 kB
Popis CGAO
PDF 185.05 kB
Izmjena odluke o cijeni preuzimanja ambalaže za obradu u 2017. godini
PDF 446.67 kB
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2017
PDF 720.65 kB
Izmjena Odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2016. godini
PDF 516.61 kB
Izmjena odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2015. god.
PDF 602.17 kB
Izmjena odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2016. godini
PDF 512.94 kB
Izmjena Odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2016. godini
PDF 458.45 kB
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže 2015.
PDF 555.21 kB
Odluka i obrazloženje o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže 2016
PDF 511.8 kB
Obrazac 10 - Izvješće oporabitelja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 18.5 kB
Obrazac 15 - Izvješće oporabitelja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 28 kB
Obrazac 14 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 29.5 kB
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2014.
PDF 642.96 kB
Obrazac 9 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 17 kB

Ciljevi

Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu.

Naknade

Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. Iznosi troškova su određeni člankom 25. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 86/13).

Priprema za tisak - propisane oznake

Obrasci 2015

Propisi

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15
  Narodne novine 78/16
  Narodne novine 116/17
  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom Narodne novine 97/15