Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Otpad koji sadrži azbest

Azbest je mineralni kristal vlaknaste strukture. Postoji šest (6) osnovnih tipova azbesta, a najčešće korišteni azbestni materijal u Republici Hrvatskoj  bio je krizotil, koji je najmanje opasan od navedenih.

S obzirom na jako dobre osobine azbest se dodavao raznim proizvodima kako bi im se osigurala mehanička i kemijska svojstva, otpornost na vlagu, vatru, vrućinu, buku, elektricitet, habanje i trenje.

Smatra se da dugogodišnjom preradom i upotrebom azbestnih minerala u oko 5000 proizvoda (npr.  žbuci, izolacijskom materijalu, fasadnim pločama, krovnim ravnim i valovitim pločama, zidnim i podnim pločicama, crijepu, cigli, cementnim cijevima za vodu, azbestnim brtvama, kočnim pločicama, protupožarnim pokrivačima, radnim rukavicama, azbestnim ljepenkama, smjesama za brtvljenje i dr.) nailazimo na jednu ili više azbestnih vlakana.

Većina ih je danas u upotrebi, ali pod strogim oprezom i kontrolom jer mu nema zamjenskog tehničkog materijala. Svoju primjenu azbest ima u brodogradilištu, svemirskim letjelicama, elektroindustriji, bolnicama, školama, knjižnicama, državnim zgradama, kancelarijama, poduzećima, kućama, zgradama i mnogim drugim granama gospodarstva.

Međutim, istraživanja su pokazala da čestice azbesta  tzv. prašina azbestnih igličastih vlakana koje se oslobađaju u zrak (emisija azbesta) izazivaju kod ljudi, uslijed kontakta, bilo u industriji ili neposrednoj blizini, nakon izvjesnog vremena teške kronične bolesti (azbestozu) pa i smrt.

Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine.

OBAVIJEST  O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU FINANCIRANJA PRIKUPLJANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je ranijih godina financijski pomagao sustav gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest, plaćajući ovlaštenim sakupljačima troškove nastale preuzimanjem tog otpada od građana. Međutim, kompletan sustav gospodarenja građevinskim otpadom potrebno je cjelovito i sustavno riješiti,  a to će biti moguće tek kad se za to stvore određene pravne pretpostavke. Naime, radi daljnjeg nastavka financiranja potrebno je, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijeti Uredbu temeljem koje će Fond uprihoditi naknadu za odlaganje građevinskog otpada. Iz tih namjenskih prihoda osigurala bi se sredstva za financiranje sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest te sufinanciranje izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad.

Međutim, ovo nikako ne znači da su građani onemogućeni i dalje propisno zbrinjavati azbestni otpada putem svojih komunalnih društava jer na 17 odlagališta u RH postoje kazete za zbrinjavanje istog. Nadalje, prema odredbama Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest građani mogu u reciklažno dvorište odnijeti svakih šest mjeseci do 200 kg tog otpada. Također jedinice lokalne samouprave su prema odredbama istog Pravilnika dužne u cijelosti osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem (najčešće je to komunalno društvo) nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest koji je nastao u kućanstvu korisnika usluga.

Sakupljanje

Gospodarenje azbestnim otpadom je obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja odnosno obrade ili odlaganja građevinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i to isključivo :

 • Ravne i valovite ploče velikog formata
 • Fasadne i krovne ploče malog formata

Fizička osoba dužna je sama pripremiti Skupljaču otpad koji sadrži azbest na način da poslove uklanjanja i demontaže prepuste ovlaštenim osobama (npr. krovopokrivačima i sl.).

Preporuča se da prilikom uklanjanja i demontiranja iste prskaju vodom u svrhu sprečavanja nastajanja azbestne prašine koja je štetna za zdravlje ljudi.
Iz navedenih razloga nužno je pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu i korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Azbestne ploče nije preporučljivo bacati s krova, već ih je potrebno pažljivo spustiti i uredno složiti na pristupačno mjesto za prilaz vozilu Skupljača.

Kada je otpad koji sadrži azbest pripremljen za odvoz Skupljač je dužan u roku 10 dana doći preuzeti azbest, upakirati ga u propisnu ambalažu, prevesti ili na privremeno skladište ili direktno predati najbližem komunalnom društvu koje u sklopu svog odlagališta ima izgrađenu kazetu za odlaganje otpada koji sadrži azbest.

Prilikom preuzimanja azbesta Skupljač je dužan ispuniti Prateći list i Potvrdu o preuzimanju građevinskog otpada koji sadrži azbest, koju također treba potpisati i Fizička osoba koja je predala otpad.

Trošak skupljanja, prijevoza i odlaganja azbesta kojeg je Skupljač preuzeo od pravne osobe (tvrtka, obrt i sl.) ne snosi Fond, već pravne osobe snose same.

Također, ukoliko je vršeno zbrinjavanje azbesta na osnovu inspekcijskog rješenja tada i pravne i fizičke osobe trošak snose same.

Skupljač je u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom dužan voditi Očevidnik za sve skupljene i odložene količine otpada koji sadrži azbest.

Popis skupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest (lipanj 2017.)
PDF 282.21 kB
Potvrda o preuzimanju građevinskog otpada koji sadrži azbest od strane fizičkih osoba (kućanstva)
DOC 174 kB
Izvješće o količinama skupljenog građevinskog otpada koji sadrži azbest
XLS 33.5 kB

Oporaba

Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest i nastaje tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine, obavlja se na posebno izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Fond je temeljem Odluke Vlade RH (NN 92/08) financirao izgradnju ukupno 17 posebnih kazeta (ploha) za odlaganje azbesta u 13 županija Republike Hrvatske.

Otpad koji sadrži azbest odlaže se u kazetu sukladno zakonskim propisima, što znači da se azbest može odložiti na odlagalište neopasnog otpada bez prethodnih analiza ako je zadovoljeno sljedeće:

 1. Otpad ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezani azbest,
 2. Odlagati se može samo čvrsto vezani azbest, i to isključivo ravne i valovite ploče velikog formata i fasadne i krovne ploče malog formata,
 3. Otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima (kazetama) odvojeno od ostalog otpada na odlagalištu,
 4. Komunalno društvo koje gospodari odlagalištem dužno je odloženi otpad koji sadrži azbest dnevno prekrivati zemljanim slojem minimalne debljine 10 cm,
 5. Otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom, koja se mora sakupljati sustavom odvodnje procjednih voda odlagališta u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada,
 6. Nakon zapunjenja  kazete površinsko brtvljenje tijela odlagališnog polja s otpadom koji sadrži azbest mora sprječavati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš. Brtvljenje mora biti s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinskih voda,
 7. Na odlagališnom polju s otpadom koji sadrži azbest ne smiju se izvoditi nikakve aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš,
 8. Nakon zatvaranja odlagališta s odlagališnim poljem s otpadom koji sadrži azbest, mora biti spriječena svaka daljnja upotreba površina odlagališta.

Komunalno društvo je dužno voditi Očevidnik za preuzete i odložene količine otpada koji sadrži azbest u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Popis komunalnih društava koji preuzimaju građevinski otpad koji sadrži azbest 24052016
PDF 442.53 kB
Izvješće o količinama skupljenog građevinskog otpada koji sadrži azbest
DOC 48 kB

Ciljevi

Sprječavanje i smanjenje onečišćenja azbestom, uspostava sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša sukladno svim zakonskim propisima kojima se uređuje zaštita zdravlja  i okoliša.

Naknade

Radi uspostave sustava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je sklopio Ugovore sa Skupljačima i komunalnim društvima.

SKUPLJAČIMA Fond isplaćuje naknadu temeljem Ugovora o skupljanju, prijevozu, privremenom skladištenju i predaji na zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest i uredno dostavljene dokumentacije (računa, pratećih listova, vagarinki, potvrde o preuzimanju, putni radni listova, računa za ambalažu,izračuna, izvješća i dr.), do 10.-tog u mjesecu za trošak nastao u prethodnom mjesecu i to:

 • 2,10 kn/kg (s PDV-om) za trošak skupljanja, privremenog skladištenja i predaje na zbrinjavanje,
 • 1,00 kn/t (s PDV-om) za prijeđene kilometre od mjesta preuzimanja otpada do mjesta zbrinjavanja prema izračunu kilometraže,
 • te trošak za utrošenu ambalažu prema izračunu i dostavljenih računa

KOMUNALNIM DRUŠTVIMA Fond isplaćuje naknadu  temeljem Ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu) i uredno dostavljene dokumentacije (računa, pratećih listova, vagarinki, izvješća i dr.) do 10.-tog u mjesecu za prethodni mjesec i to:

 • 1,10 kn/kg (s PDV-om) za trošak zbrinjavanja preuzetih količina otpada koji sadrži azbest.
Odluka Vlade RH o postupanju Fonda za zastitu okolisa za provedbu mjera radi unaprjedjenja sustava gospodarenja otpadom koji otpada koji sadrzi azbest
PDF 438.14 kB
Odluka o visini naknada za pokriće troškova gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
PDF 539.34 kB

Propisi

Pravilnik o gospodarenju građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07),

Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/2015)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08),

Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11)