Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Otpadna vozila

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Zbog mogućnosti nekontroliranoga ispusta tekućina predstavljaju opasnost za okoliš te zahtijevaju posebnu brigu prilikom gospodarenja otpadnim vozilima.

Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada koji se ne može oporabiti.

Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču, po mogućnosti u cijelosti, i to na skladištu sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se otpadno vozilo nalazi.

Prilikom predaje otpadnog vozila izdaje se POOV koji je potreban za odjavu.

Cjelovito otpadno vozilo je otpadno vozilo koje ima sve osnovne sastavne dijelove, a posebno motor i karoseriju.

Posjednik prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obvezan je predati dokaz o vlasništvu (presliku prometne dozvole otpadnog vozila, presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, kopiju osobne iskaznice) ili punomoć o pravu na predaju na oporabu otpadnog vozila (uz kopiju prometne dozvole i kopiju osobne iskaznice) ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj ili dokaz da je na predmetno vozilo plaćena naknada Fondu (kopija rješenja Fonda).

Posjednik cjelovitog otpadnog vozila koji je prilikom predaje sakupljaču predao jedan od gore navedenih dokumenata ima pravo na naknadu koju mu isplaćuje sakupljač na temelju vaganjem utvrđene mase predanog otpadnog vozila na skladištu sakupljača, a koja ne može biti veća od mase vozila iskazane u prometnoj dozvoli. Naknada na predaju otpadnog vozila na oporabu iznosi 1kn/kg cjelovitog otpadnog vozila umanjena za pripadajući porez i prirez.

Potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj izdaje nadležno tijelo za registraciju vozila ili Fond na temelju sporazuma o suradnji između nadležnog tijela i Fonda.

Zahtjev za izdavanjem potvrde o registriranosti vozila se nalazi na web stranici Fonda www.fzoeu.hr pod posebnim kategorijama otpada-otpadna vozila.

Kategorije motornih vozila koje se preuzimaju sukladno odredbama  Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima  jesu:

*kategorije M1, motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala,
*kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od  3,5 tone i
*L2,L4 i L5( osim L5e) kategorije motornih vozila

 

Obavijest posjednicima otpadnih vozila

Zahtjev za izdavanjem Potvrde o provjeri registriranosti vozila u RH (kolovoz 2018)

Sakupljanje

Sakupljač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.

Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila.

Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu.


Sakupljač mora imati osigurano skladište za skladištenje sakupljenih otpadnih vozila. U skladištu nije dozvoljena obrada otpadnih vozila, rastavljanje ili odstranjivanje tekućina. Otpadna vozila ne smiju se u skladištu slagati jedno na drugo i moraju se skladištiti na način da se izbjegne oštećenje dijelova motornih vozila koji sadrže tekućine i sastavnih dijelova koji se mogu ponovo uporabiti i oporabiti. Otpadna vozila moraju se skladištiti na prikladnoj nepropusnoj podlozi opremljenoj uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje.

 

 

Popis sakupljača otpadnih vozila
DOCX 17.42 kB
OBRAZAC OV2
DOCX 13.22 kB
OBRAZAC OV3
XLSX 13.24 kB
OBRAZAC OV4
XLSX 12.08 kB

Obrada otpadnih vozila

Obradu otpadnih vozila u Republici Hrvatskoj obavlja pravna i fizička osoba – obrtnik koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadnih vozila sukladno Zakonu, i koja je temeljem ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom (u daljnjem tekstu: obrađivač).

Obrađivač je obvezan preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna vozila uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču te ih obraditi sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima.

Obrađivač obvezno mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom

Obrađivač je obvezan obradu otpadnih vozila obavljati pod sljedećim uvjetima:

– mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje,

– odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini,

– baterije i akumulatori (starteri), filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima,

– tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz baterija i akumulatora (startera), radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,

– mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja na skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

Obrađivač je obvezan osigurati da se iz otpadnog vozila bez oštećenja izdvoje i skladište sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

 

Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.

 


Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno sakupiti sljedeće:


– motorno ulje,
– ulje prijenosnika,
– ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
– hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
– gorivo (uključujući tekući plin)
– radna tvar u rashladnim uređajima,
– tekućinu u kočnicama,
– ulje u amortizeru,
– radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
– dijelove u kojima se nalazi živa,
– sastavne dijelove koji sadrže azbest.

Obrađivač je obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje obvezno izdvojiti:

– katalitički konverter,
– sva stakla,
– gume,
– velike dijelovi izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje.
– metalne dijelove koji sadrže bakar, aluminij i magnezij, ako nije osigurano njihovo izdvajanje i odvajanje nakon usitnjavanja.

Oporaba otpadnih vozila i dijelova nastalih obradom otpadnih vozila mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika pri čemu prvenstvo ima materijalna oporaba.

Popis obrađivača otpadnih vozila
DOCX 14.63 kB
OBRAZAC OV5
XLSX 10.99 kB
OBRAZAC OV6
XLSX 11.1 kB
OBRAZAC OV7
DOCX 16.43 kB
OBRAZAC OV8
DOCX 15.8 kB
OBRAZAC OV9
DOCX 38.85 kB

Ciljevi

U gospodarenju otpadnim vozilima mora se osigurati da:

– stopa ponovne uporabe i oporabe za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 95% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila, odnosno

– stopa ponovne uporabe i recikliranja za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 85% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila.

 

 

Naknade

Naknada gospodarenja otpadnim vozilima je novčani iznos koji plaćaju proizvođači vozila i fizičke osobe – građani prilikom stavljanja istih na tržište u iznosu od 0,60 kn/kg.

Naknadom gospodarenja otpadnim vozilima koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, privremenog skladištenja, prijevoza otpadnih vozila i naknade za predaju otpadnih vozila na oporabu u sustavu kojim upravlja Fond.


Naknada sakupljaču  za preuzimanje  otpadnih  vozila , uključivo PDV, iznosi:

  • 0,45 kn/kg za preuzete količine otpadnih vozila na lokaciji posjednika,
  • 0,15 kn/kg za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog  skladištenja otpadnih vozila
  • 0,15 kn/kg za pokrivanje troškova prijevoza otpadnih vozila od skladišta sakupljača do obrađivača
  • 0,80 kn/km po toni prevezenih otpadnih vozila za prijevoz od skladišta sakupljača do obrađivača ako je udaljenost veća od 150 km.

Naknada za predaju cjelovitog otpadnog vozila na oporabu koje je sam posjednik predao na skladište sakupljača ili je pozvao sakupljača da ga preuzme sa lokacije gdje se otpadno vozilo nalazi iznosi 1,00 kn/kg umanjena za pripadajući porez i prirez.

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
PDF 75.82 kB

Propisi

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13, 125/15

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 60/18)

         Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 90/16)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima Narodne novine 112/15