Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt.

Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond. Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 370.631.802,09 HRK.

Dana 13. prosinca 2018. godine Fond je izvršio prijavu projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada preko sustava eFondovi, te je dana 08. siječnja 2019. godine ministar zaštite okoliša i energetike donio Odluku o financiranju za projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ (referentni broj: KK.06.3.1.09.0001). Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,0000000%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 315.037.031,77 HRK.

Radi sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fond je dana 14. veljače 2019. godine ishodio suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog odbora Fonda radi sklapanja tripartitnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Isti dan 14. veljače 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i objavljen otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Nakon što se sklope odgovarajući ugovori o nabavi spremnika, te istekom roka od 30 kalendarskih dana, započeti će isporuka spremnika prema jedinicama lokalne samouprave, koja će trajati 150 kalendarskih dana.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", iz Europskog fonda za regionalni razvoj.