Warning: file_get_contents(/home/fzoeu/public_html/..//fzoeuhr/la/langs.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/fzoeu/public_html/inc/phpfastcache/abstract.php on line 273
Gospodarenje otpadom | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklearnog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Neadekvatan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.