Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Ambalažni otpad

Gospodarenje otpadnom ambalažom složena je djelatnost koja ima za svrhu sprječavanje odlaganja otpadne ambalaže na deponije.
Osim štete za okoliš, odlaganje otpadne ambalaže predstavlja i znatnu ekonomsku štetu, zbog odlaganja tvari s vrijednim materijalnim i/ili energetskim svojstvima (papir, karton, metali, plastika, staklo, drvo).

Ambalaža je sve ono što u odnosu na proizvod ima zaštitnu, transportnu, uporabnu, informativnu i ekološku funkciju, te koja se prije ili tijekom konzumacije proizvoda (sadržaja) mora odložiti ili odbaciti. U tom trenutku ambalaža postaje otpad.

Ambalažni otpad dijeli se na sljedeće materijale:

 • papir/karton, ključni broj otpada 
 • plastika,
 • drvo, 
 • metalni, 
 • višeslojna (kompozitna), 
 • staklena, 
 • tekstilni,

Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe.

Tim modelom u 2014. godini ostvaren je povrat od 93,6 % komada boca i limenki u odnosu na prijavljene količine koje su u istoj godini stavljene na tržište.

Sakupljanje

Sakupljanje otpada je djelatnost koja obuhvaća prikupljanje otpada uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza otpada na oporabu.

U Hrvatskoj djeluje 27 tvrtki i obrtnika koji imaju status ovlaštenih sakupljača otpadne ambalaže.

Narudžbe za spremnike, sigurnosne naljepnice i/ili sigurnosne plombe izrađene na obrascu „Narudžba spremnika i sigurnosnih naljepnica“ (Prilog I. Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade) dostavljaju se isključivo u .xls formatu na adresu elektronske pošte [email protected].

Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom volumena 0.2 l u sustavu povratne naknade od 14.12.2020.
PDF 597.31 kB
Letak - obavijest za potrošače - 0,2 l ambalaža 2020
PDF 196.01 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o strukturi troškova - Centri za gospodarenje otpadnom ambalažom
PDF 457.43 kB
Obračun troškova prijevoza do ovlaštenog oporabitelja 2020
PDF 300.62 kB
Procedura za pribavljanje suglasnosti 2020.
PDF 709.93 kB
Popis sakupljača otpadne ambalaže - 13.05.2020.
XLSX 14.62 kB
ODGOVOR HGK - postupanja kod preuzimanja otpadne ambalaže od posjednika
PDF 625.92 kB
Procedura za sklapanje ugovora 10.5.2016.
PDF 708.15 kB
Popis prodavatelja i reciklažnih dvorišta koji su obvezni preuzimati otpadnu ambalažu od pića od potrošača - 2020.
PDF 400.87 kB
Obavijest Davateljima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (čl.18. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom)
PDF 531.64 kB
NOVO - Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade, 30.5.2018.
PDF 1.75 MB
PRILOG I Obrazac - narudžba spremnika i sigurnosnih naljepnica
XLSX 15 kB
PRILOG II - Specifikacija SP
XLSX 13.09 kB
PRILOG III - Specifikacija SS
XLSX 18.18 kB
PRILOG IV - OBRAZAC 6
XLSX 15.87 kB
PRILOG V - OBRAZAC 4A
XLS 28.5 kB
PRILOG VI - OBRAZAC 4B
XLS 38 kB
PRILOG VII - OBRAZAC 5A
XLSX 23.38 kB
PRILOG VIII - OBRAZAC 5B
XLSX 14.74 kB
VAN SNAGE - Izmjene i dopune upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (22.02.2018.)
PDF 948.14 kB
VAN SNAGE - Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade (pročišćeni tekst) 22.8.2017.
PDF 2.92 MB
NOVO - Uputa o korištenju aparata za preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade i obveznom sadržaju izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže preme GTIN-u, 30.5.2018.
PDF 903.37 kB
PRILOG I - Zahtjev za preuzimanje otpadne ambalaže putem aparata za preuzimanje otpadne ambalaže
DOCX 12.66 kB
NOVO - Uputa o izuzećima označavanja ambalaže obuhvaćene sustavom povratne nakande GTIN oznakom, 30.5.2018.
PDF 581.83 kB
Obavijest - prekogranični promet otpadom
PDF 308.86 kB
Odluka - provođenje nadzora rada Centra za gospodarenje amb. otpadom
PDF 174.39 kB
Odluka - visina i struktura naknade za pokrice troškova skupljanja i obavljanja poslova Centra za gosp. amb. otp.
PDF 156.68 kB
Uputa - evidentiranje prikupljanja papirne, kartonse i višeslojne kompozitne otpadne ambalaže
PDF 131.5 kB
Prodavatelji - Šifre prodajnih mjesta
XLS 287.5 kB
Obrazac 17 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (podugovaratelj)
XLS 28.5 kB
Odluka - posebni poslovi Centra za gospodarenje ambalaznim otpadom
PDF 142.84 kB
Obavijest prodavateljima - vremenski rok za potraživanje sredstava
PDF 248.18 kB
Zapisnik Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom
XLS 24.5 kB
Obrazac 8 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 24 kB
Obrazac 9 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 17 kB
Obrazac 11 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (koncesionar)
XLS 26.5 kB
Obrazac 12 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (podugovaratelj)
XLS 28 kB
Obrazac 13 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 27 kB
Obrazac 14 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 29.5 kB
Obrazac 16 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (koncesionar)
XLS 28 kB
Uputa za popunjavanje pratećeg list (sakupljačima ambalažnog otpada koji ne obavljaju poslove Centra za gospodarenje otpadom)
PDF 638.87 kB

Oporaba

Oporaba je svaki postupak ponovne obrade otpada kojim se postiže njegovo korištenje u materijalne ili energetske svrhe.

Energetska oporaba predstavlja nepovratno uništavanje tvari iz kojih je ambalaža izrađena, čime se nepovratno gube sirovine. Stoga je materijalna oporaba prihvatljivija opcija.

U sustavu Fonda djeluje osam oporabitelja: dva za polimerni otpad, dva za metalni otpad, dva za stakleni otpad te po jedan za drveni, papirni i kartonski otpad. Sav sakupljeni ambalažni otpad se materijalno oporabljuje.

Izmjena Upute o metodologiji DRVO 26.11.2020.
PDF 340.08 kB
Uputa o metodologiji DRVO 2020.
PDF 737.8 kB
Odluka o trošku obrade DRVO 2020.
PDF 496.87 kB
Popis obrađivača - 2021.
DOCX 18.33 kB
Popis CGAO - 22.3.2018.
PDF 60.38 kB
Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2020. godini
PDF 660.2 kB
Izmjena Odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2020. godini
PDF 449.24 kB
Obrazac 10 - Izvješće oporabitelja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 18.5 kB
Obrazac 15 - Izvješće oporabitelja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 28 kB
Obrazac 14 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)
XLS 29.5 kB
Obrazac 9 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže
XLS 17 kB

Ciljevi

Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu.

Naknade

Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. Iznosi troškova su određeni člankom 25. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 86/13).

Priprema za tisak - propisane oznake

Obrasci 2015

Propisi

 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Narodne novine 88/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom Narodne novine 97/15 , 7/20 , 140/20