Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Električni i elektronički otpad

Električni i elektronički otpad (EE otpad) spada u posebne kategorije otpada (PKO).Sadržava vrijedne metalne i nemetalne sirovine koje se dobiju materijalnom oporabom (recikliranjem), a mogu se koristiti i u energetske svrhe. Izdvajaju se i dijelovi koji se koriste za ponovnu uporabu.

Kategorije električne i elektroničke opreme:

 1. Oprema za izmjenu topline
 2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži površine veće od 100cm²
 3. Žarulje
 4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm)
 5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)
 6. Mala oprema informatičke tehnike

EE otpad - informativni letak za građane

Sakupljanje

Sakupljanje EE otpada sastoji se od prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja u svrhu prijevoza na obradu.

Za posjednika EE otpada zbrinjavanje je potpuno besplatno. Ovlaštene tvrtke sakupljači ili njihovi ovlašteni podsakupljači preuzet će EE otpad od posjednika i zbrinuti ga na siguran način.

Sakupljač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada. Obvezan je od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti, bez naplate i unutar 20 dana od poziva i predati ga obrađivaču.

 

Posjednik EE otpada otpad može zbrinuti bez plaćanja naknada na slijedeći način:

 • Pozivom na besplatni telefonski broj, na e-mail, slanjem SMS poruke ili prijavom preko WEB portala, ovisno o županiji/Gradu Zagrebu,       kategoriji i vrsti EE otpada (kućanstvo, registrirane osobe)
 • Povrat EE otpada prodavatelju po načelu „jedan za jedan“, za posjednika iz kućanstva, za kategorije 1. do 7.
 • Povrat žarulja prodavatelju koji u prodajnom programu ima žarulje, kategorija 5.a (halogene, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja), za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
 • Povrat prodavatelju EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm, čija trgovina ima veću prodajnu površinu od 400 m2, za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
 • Samostalnim odlaganjem EE otpada u sakupljačke centre. Adrese sakupljačkih centara nalaze su po mjestima pojedinih županija/Gradu Zagrebu a zajedno sa kontaktima ih možete pronaći ovdje.

   

 • Samostalnim odlaganjem putem organiziranih sakupljačkih akcija od strane ovlaštenih sakupljača, sukladno zakonskim odredbama

 Napomena: EE otpad sakupljaju ovlašteni sakupljači odvojeno od komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada i od krupnog otpada! 

Obrazac EE2 sakupljač EE otpada - 2019.
XLSX 15.09 kB
Obrazac EE8 sakupljač EE otpada - 2019.
XLSX 13.88 kB
Obrazac EE14 sakupljač EE otpada - 2019.
XLSX 13.33 kB

Ovlašteni sakupljači EE otpada

Ovlašteni sakupljači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond:

Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 10. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku. 

Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.

Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.

 • Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 00 51, www.metis.hr putem on-line obrasca,
 • Sakupljački centri: vidi popis.

Oporaba

Obrada EE otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja EE otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja EE otpada.  

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

Obrađivač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade EE otpada.

Ovlašteni obrađivači u sustavu gospodarenja EE otpadom  kojim upravlja Fond:  

Tvrtka CE-ZA-Ro d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni obrađivač 1. kategorije EE otpada.

Tvrtka SPECTRA MEDIA d.o.o.,  10000 Zagreb, Gradišćanska 20, ovlašteni obrađivač 2. do 10. kategorije EE otpada.

Obrazac EE4 obrađivač EE otpada - 2019.
XLSX 12.14 kB
Obrazac EE5 obrađivač EE otpada - 2019.
XLS 35 kB
Obrazac EE9 obrađivač EE otpada - 2019.
XLS 33.5 kB
Obrazac EE10 obrađivač EE otpada - 2019.
XLSX 14.28 kB

Ciljevi

1. Ciljevi odvojenog sakupljanja EE otpada:

Do 31. 12. 2015. godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća.

Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 2019. godine.

Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.

2. Ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu  EE otpada:

Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu za svaku kategoriju EE opreme, računaju se tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postotcima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.

Naknade

Proizvođači EE opreme dužni su plaćati naknadu gospodarenja EE otpadom u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o obvezama proizvođača možete pronaći na stranici http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_gospodarenja_ee_otpadom/

Sakupljač ima pravo na naknadu troškova za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane, prevezene i predane količine EE otpada obrađivaču.

Obrađivač ima pravo na naknadu troškova obrade EE otpada za EE otpad preuzet od sakupljača.

Naplata

Propisi

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 , 7/20

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

OZNAKA ZA PREUZIMANJE EE OTPADA
PDF 245.85 kB
OZNAKA ZA PREUZIMANJE EE OTPADA - priprema za tisak 150x55
PDF 380.53 kB
OZNAKA ZA PREUZIMANJE EE OTPADA - priprema za tisak 220x82
PDF 380.83 kB