Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Otpadne baterije i akumulatori

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti).

Baterije (akumulatori) sadrže teške metale poput žive, olova, kadmija i zato su često vrlo toksične te stoga zahtjevaju specijalan način recikliranja.

Većina otpadnih baterija (akumulatora) klasificira se kao opasni otpad.

U opasni otpad uvrštavaju se olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom te odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora.

Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata, te emisije žive, olova i kadmija u prirodu.

Sakupljanje

Istrošene baterije i akumulatori ne spadaju u komunalni otpad. Zakonski je propisano vraćanje otpadnih baterija (akumulatora) u spremnike, na mjesto kupnje ili sakupljalište.

Otpadne baterije i akumulatori moraju se odvojeno skupljati prema vrstama u posebno označene spremnike:

 • Otpadni starteri
 • Otpadne prijenosne baterije i akumulatori

Prikupljene otpadne baterije i/ili akumulatore prodavatelji potom predaju sakupljaču ili izravno oporabitelju (reciklažeru) koji ih bez naknade uz odgovarajuću potvrdu preuzima u roku od 24 sata od poziva.

Sakupljač otpadne baterije i akumulatore predaje osobi ovlaštenoj za obradu i/ili recikliranje ili ih izvozi uz posebnu dozvolu Ministarstva zaštite okoliša iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku.

Sakupljači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora
PDF 172.18 kB
Obrazac OBA2
PDF 358.47 kB

Oporaba

Oporabitelj ili reciklažer preuzima skupljene baterije i akumulatore od skupljača bez naknade i prilikom preuzimanja ovjerava prateći list.

Oporabitelj je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, ovlaštenik je koncesija i ima Ugovor s Fondom.

Detaljni zahtjevi u vezi obrade i recikliranja:

OBRADA

Obrada minimalno treba uključivati uklanjanje svih tekućina i kiselina.

Obrada i svako skladištenje, uključujući privremeno skladištenje, u objektima za obradu treba se odvijati na lokacijama s nepropusnim površinama i prikladnim vodonepropusnim pokrovom ili u prikladnim spremnicima.

RECIKLIRANJE

Procesi recikliranja trebaju postići sljedeću minimalnu učinkovitost  recikliranja:

 1. recikliranje 65% prosječne mase olovno-kiselih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja olova u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova;
 2. recikliranje 75% prosječne mase nikal-kadmijskih baterija i akumulatora, uključujući recikliranje sadržaja kadmija u najvećoj tehnički izvedivoj mjeri uz izbjegavanje prekomjernih troškova; i
 3. recikliranje 50% prosječne mase ostalih otpadnih baterija i akumulatora.
Ovlašteni oporabitelji otpadnih baterija i akumulatora
PDF 95.61 kB
Upute i pojašnjenja posjednicima, skupljačima i oporabiteljima otpadnih baterija i akumulatora
PDF 1.51 MB
Izvješće oporabitelja otpadnih baterija i akumulatora
DOC 40.5 kB

Ciljevi

Uspostavljanje sustava skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja te kontrolirane oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su izrađeni.

Pravilno recikliranje baterija i akumulatora omogućava odstranjivanje otpadnih tvari i metala poput žive, kadmija i olova iz komunalnog otpada te dobivanje vrijednih sirovina koje će se ponovno upotrijebiti u daljnjoj preradi.

Prema Pravilniku, do 26. rujna 2012. godine trebalo se postići najmanje 25%, a do 26. rujna 2016. godine najmanje 45% stope sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Naknade

Naknade gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima plaćaju uvoznici i/ili proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora prilikom stavljanja istih na tržište.

Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te troškovi informiranja javnosti o sakupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Naknada sakupljanja za sakupljene količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, uključivo PDV, iznosi:

 • 12,00 kn/kg za preuzete količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od posjednika

Naknada obrađivaču za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iznosi 7,50 kn/kg (sa PDV-om).

Naknada obrađivaču za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj iznosi 7,50 kn/kg (sa PDV-om.)

Priprema za tisak za propisane naljepnice - "Preuzimamo otpadne baterije"

Propisi

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13

  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
Vrste otpadnih baterija i akumulatora
PDF 176.98 kB