Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Otpadne gume

Guma je svaki proizvod iz članka 2. Pravilnika koji se stavlja na tržište kao samostalni proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda ili kompleta kotača koji se može svrstati u kategorije iz Priloga I. ovog Pravilnika.

U Prilogu II. Istog Pravilnika nalazi se necjeloviti popis proizvoda obuhvaćenih kategorijama iz Dodatka I.;
Otpadna guma je guma koja je otpad u smislu Zakona;

Način gospodarenja s otpadnim gumama je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje i oporabu otpadnih guma radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.

U Republici Hrvatskoj gospodarenje otpadnim gumama organizira Fond sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 91/13) i Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Odvojeno sakupljanje otpadnih guma osigurava se putem ovlaštenih sakupljača.

Otpadne gume ne smiju se odlagati na odlagališta.

Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište, serviseru prilikom zamjene guma ili na skladište sakupljača. Ovlašten sakupljač dužan je preuzeti otpadne gume bez naplate od posjednika otpadnih guma.

Sakupljanje

Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača.

 

Popis sakupljača otpadnih guma
PDF 223.99 kB
Obrazac ISOG
DOCX 20.46 kB

Oporaba

Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.

Obrađivač je obvezan sve preuzete otpadne gume oporabiti ili u slučaju iz članka 13. stavka 4.  predmetnog Pravilnika izvesti na obradu uz prethodnu suglasnost Fonda.

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sve sakupljene otpadne gume te ih oporabiti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.    

Oporaba otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

Popis oporabitelja otpadnih guma - 9.2.2017.
PDF 241.25 kB
Obrazac - IOOG
DOCX 24.44 kB

Ciljevi

Prema odredbama Europske Direktive 1999/31/EC od 24.04.1999. godine cilj je ukloniti otpadne gume sa odlagališta.

Nacionalni ciljevi

U gospodarenju otpadnim gumama mora se osigurati odvojeno sakupljanje i obrada svih otpadnih guma u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom, a radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka od otpadnih guma na ljudsko zdravlje i okoliš.

Godišnji cilj oporabe postupkom R3 otpadnih guma na razini Republike Hrvatske iznosi najmanje 80% od mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u toj kalendarskoj godini.

Otpadne gume koje su sakupljene na području Republike Hrvatske i oporabljene postupkom R3 u drugoj članici EU ili u trećim zemljama, uračunavaju se u ciljeve iz prethodnog stavka.

Naknade

Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

Za preuzete količine 350 kn/t
Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 0,00kn/t za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 0,90 kn po toni i prijeđenom kilometru.

Obrađivač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

Recikliranje 600 kn/t
Energetske svrhe 100 kn/t

Naknade-otpadne gume 17052016
PDF 211.68 kB
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gosp. otpadnim vozilima i gumama
PDF 75.82 kB

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Europska Direktiva 1999/31/EC

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 113/16
PDF 192.84 kB
Informacija posjednicima, sakupljačima i obrađivačima otpadnih guma 1.1.2017.
PDF 2.66 MB