Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Backup udaljena lokacija za sigurnosno čuvanje podataka

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 

 

CPV oznaka predmeta nabave:               72317000-0

CPV opis predmeta nabave:                    Usluge spremanja podataka

 

Procijenjena vrijednost nabave:             130.000,00 kn bez PDV-a

 

Evidencijski broj nabave:   E-BAG-76/2016/R1
                                                                                                                                                                                                            

 

Datum objave na internetskim stranicama:

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 02.06.2016.

Poziv na dostavu ponude - Backup udaljena lokacija za sigurnosno čuvanje podataka 2016
DOCX 256.15 kB
Ponudbeni list - Backup udaljena lokacija za sigurnosno čuvanje podataka 2016
XLSX 18.44 kB
Troškovnik - Backup udaljena lokacija za sigurnosno čuvanje podataka 2016
XLSX 13.4 kB