Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, vrećice, sitni uredski i potrošni materijal

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, vrećice sitni uredski i potrošni materijal

 Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 CPV oznaka i naziv predmeta nabave

22900000-9              Razni tiskani materijali

22816000-3              Blok

22852000-7                         Mapa

30199730-6              Posjetnice

22852100-8              Košuljice za spise

33772000-2              Papirnate vrećice

30199710-0              Tiskane omotnice

 Procijenjena vrijednost nabave:               100.000,00 kn bez PDV-a

 Evidencijski broj nabave:                           E-BAG-20/2016                                                                                                                                                                                                            

 Datum slanja objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 2.8.2016.

Broj dokumenta:                                          2016/ 0BP-00403

 Objavljeni dokumenti:

 

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda -Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke,vrećice, sitni uredski i potrošni mater
DOCX 250.12 kB
Ponudbeni list - Memorandumi 2016
XLSX 17.96 kB
Troškovnik - Memorandumi..2016
XLSX 26.64 kB