Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 Grupa 1: 50310000-1 Održavanje i popravak uredskih strojeva

Grupa 2: 50310000-1 Održavanje i popravak uredskih strojeva

 Ukupna procijenjena vrijednost nabave:       160.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 1: 80.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 2: 80.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-BAG-27/2016/R2

 Broj dokumenta:                                          2016/ 0BP-00351

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 7.7.2016.

Poziv na dostavu ponude - Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa
PDF 744.62 kB
Ponudbeni list -GRUPA 1Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa
XLSX 18 kB
Ponudbeni list -GRUPA2 Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa - Copy
XLSX 18 kB
Troškovnik Canon grupa1 2016 -CANON
XLS 186.5 kB
Troškovnik HP grupa 2 2016 - HP
XLS 182 kB