Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Osiguranje osoba i vozila

Osiguranje osoba i vozila

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka predmeta nabave:               66510000-8

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge osiguranja

Procijenjena vrijednost nabave:               100.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-BAG-48/2016                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 8.10.2016.

Broj objave: 2016/ 0BP-00495

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik

 

Poziv na dostavu ponuda - Osiguranje osoba i vozila 2016
DOCX 244.64 kB
Ponudbeni list - osiguranje osoba i vozila 2016
XLSX 17.76 kB
Troškovnik - Osiguranje osoba i vozila 2016
XLS 38 kB