Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Praćenje objava i analiza medija 2016

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka predmeta nabave:               72221000-0

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza

Procijenjena vrijednost nabave:               130.000,00 kn bez PDV-a

 Evidencijski broj nabave:                           E-BAG-34/2016                                                                                                                                                                                                            

Datum objave na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:  16.8.2016.

Objavljeni dokumenti:

 

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponude - Praćenje objava i analiza medija 2016
PDF 818.12 kB
Ponudbeni list -Praćenje objava i analiza medija 2016
XLSX 18.46 kB
Troškovnik -Praćenje objava i analiza medija 2016
XLSX 17.75 kB