Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Priključak na Internet

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 CPV oznaka predmeta nabave:               32412110-8

CPV opis predmeta nabave:                     Priključak na internet

 Procijenjena vrijednost nabave:               30.400,00 kn bez PDV-a

 Evidencijski broj nabave:                           E-BAG-24/2016                                                                                                                                                                                                            

 Datum objave na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 06.07.2016.

Poziv na dostavu ponuda - Priključak na internet
PDF 631.49 kB
Ponudbeni list - Priključak na internet
XLSX 18.19 kB
Troškovnik - Priključak na internet
XLSX 26.37 kB