Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Rokovnici, planeri i ostala promotivna galanterija

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (klasa: 024-04/14-02-14, urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis predmeta nabave:                     Promidžbeni materijal

CPV oznaka predmeta nabave:               22462000-6

Procijenjena vrijednost nabave:               28.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                         E-BAG33/2016/R3                                                                                                                                                                                                                     

Datum slanja na objavu u Elektroničku oglasnik Narodnih novina: 30.11.2016.

Broj objave: 2016/ 0BP-00561

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
  • Knjiga grafičkih standarda Europski strukturni i investicijski fondovi
  • LOGO
  • standardi fonda - curves
1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda- Rokovnici, planeri i ostala promotivna galanterija- 2016.
PDF 68.46 kB
Poziv na dostavu ponuda - Rokovnici, planeri i ostala promotivna galanterija- 2016
DOCX 244.57 kB
Ponudbeni list - rokovnici, planeri i ostala promotivna galanterija- 2016
XLSX 17.8 kB
Troškovnik-
XLSX 26.23 kB
Knjiga grafickih standarda Europski strukturni i investicijski fondovi
PDF 8.12 MB
LOGO
DOCX 60.99 kB
standardi fonda - curves
PDF 86.3 kB