Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Usluga izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova uslijed prirodnih nepogoda prema odredbama odluke 2/CMP.7

Usluga izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova uslijed prirodnih nepogoda prema odredbama odluke 2/CMP.7

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj:  90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova uslijed prirodnih nepogoda prema odredbama odluke 2/CMP.7, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:        71335000-5
CPV opis predmeta nabave:        Tehničke studije

CPV oznaka predmeta nabave:        72310000-1
CPV opis predmeta nabave:        Usluga obrade podataka

Procijenjena vrijednost nabave:     240.000,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:         E-MV-25/2016                                                                                                                                                                                                                

Broj dokumenta:                 2016/S 002-0017373

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 03.08.2016.

1. Objašnjenje DZN - Usluga izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova uslijed prirodnih nepogoda 2016
PDF 393.2 kB
DZN - Usluga izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova uslijed prirodnih nepogoda - 2016
PDF 1.15 MB
Troškovnik - Usluga izrade elaborata Izračun emisija stakleničkih plinova 2016
XLSX 13.39 kB