Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada

Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. g. te odredbi Uputa o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis predmeta nabave:                  Laboratorijske usluge

CPV oznaka predmeta nabave:               71900000-7

Procijenjena vrijednost nabave:               40.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-JN-62/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 4.7.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00462

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Projektni zadatak
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda - Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada
PDF 798.97 kB
PROJEKTNI ZADATAK-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada Lemić Brdo
PDF 546.21 kB
Ponudbeni list - Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada
XLSX 17.79 kB
Troškovnik - Lemić Brdo-Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada
XLSX 19.9 kB