Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal

Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi Naputka za postupanje u postupcima javne nabave (KLASA:024-04/17-02/5, URBROJ:563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine te odredbi Upute o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis i naziv predmeta nabave:

22900000-9              Razni tiskani materijali

22816000-3              Blok

22852000-7                         Mapa

30199730-6              Posjetnice

22852100-8              Košuljice za spise

30199710-0              Tiskane omotnice

22800000-8              Potrošni uredski materijal

Procijenjena vrijednost nabave:               75.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-JN-13/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 10.10.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00635

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda - memorandumi, košuljice za spise, koverte,mape ,vizitke, sitni uredski potrošni materijal 2017
PDF 1006.31 kB
Ponudbeni list - memorandumi, košuljice za spise, koverte,mape ,vizitke, sitni uredski potrošni materijal 2017
XLSX 17.79 kB
Troškovnik - Memorandumi, košuljice za spise, koverte,mape ,vizitke, sitni uredski i potrošni materijal- 2017
XLSX 26.89 kB