Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Nabava usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt jama Sovjak sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 9. studenoga 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt jama Sovjak sukladno zahtjevima sufinanciranja fondovima EU.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 08.11.2017. Broj objave 2017/S 0F2-0023238.

CPV oznaka predmeta nabave:               71318000-0

CPV opis predmeta nabave:                   Tehničke savjetodavne usluge

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-20/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               461.520,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Troškovnik
  • ESPD obrazac
  • Projektni zadatak
1. Izmjena Dokumentacije o nabavi - SOVJAK 2017.
PDF 230.32 kB
DON jama Sovjak
PDF 817 kB
Projektni zadatak uz DON za Sovjak
PDF 1003.72 kB
Troškovnik - Izrada DON za jamu Sovjak
XLSX 12.27 kB
ESPD-obrazac
DOC 195 kB