Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Održavanje sustava za elektroničko uredsko poslovanje eGOP

Održavanje sustava za elektroničko uredsko poslovanje eGOP

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 i točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-4) od 30. listopada 2015. g, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka i naziv

48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi

Procijenjena vrijednost nabave:          60.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-JN-5/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 21.04.2017.

Broj objave: 2017/0BP-00224

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda - Održavanje EGOPa 2017
PDF 725.59 kB
Ponudbeni list - održavanje eGOP 2017
XLSX 18.39 kB
Troškovnik - Održavanje eGOP 2017
XLS 39 kB