Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Osiguranje osoba i vozila 2017

Osiguranje osoba i vozila

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi Naputka za postupanje u postupcima javne nabave (KLASA:024-04/17-02/5, URBROJ:563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine te odredbi Upute o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka predmeta nabave:               66510000-8

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge osiguranja

Procijenjena vrijednost nabave:               80.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-JN-47/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 25.10.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00660.

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
1. Objašnjenje i 1.izmjena Poziva na dostavu ponude-Osiguranje osoba i vozila
PDF 341.59 kB
Poziv na dostavu ponuda -osiguranje osoba i vozila 2017
PDF 672.62 kB
Ponudbeni list - osiguranje osoba i vozila 2017
XLSX 16.74 kB
Troškovnik - Osiguranje osoba i vozila 2017
XLS 37 kB