Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Potrošni uredski materijal 2017

Potrošni uredski materijal

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 i točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-4) od 30. listopada 2015. g, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 CPV oznaka i naziv

 22800000-8 Potrošni uredski materijal

30192000-1   Uredske potrepštine

30237132-3   USB (univ erzalna serijska) sučelja

Procijenjena vrijednost nabave: 192.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                            E-JN-7/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.02.2017.

Broj objave: 2017/0BP-00073

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
2. Objašnjenje i 2. Izmjena Poziva na dostavu ponuda - Potrošni uredski materijal
PDF 134.38 kB
Troškovnik 2. Izmjene- Potrošni uredski materijal
XLSX 21.21 kB
Troškovnik 1. Izmjene- Potrošni uredski materijal 2017
XLSX 21.2 kB
1. Izmjena i 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda
PDF 210.96 kB
Poziv na dostavu ponuda - Potrošni uredski materijal 2017
PDF 655.42 kB
Ponudbeni list - potrošni uredski materijal
XLSX 18.34 kB
Troškovnik - Potrošni uredski materijal 2017
XLSX 20.91 kB