Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Priključak na internet 14.7.2017.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3.  ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. g. te odredbi Uputa o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

 Predmet nabave: Priključak na internet

Evidencijski broj nabave:                 E-JN-16/2017

CPV opis predmeta nabave i naziv:
32412110-8    Internet mreža

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 14.7.2017.
Broj objave: 2017/ 0BP-00488

Objavljeni dokumenti:
•    Poziv na dostavu ponuda
•    Ponudbeni list
•    Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda - Priključak na internet 2017.
PDF 781.57 kB
Ponudbeni list - Priključak na internet 2017.
XLSX 17.76 kB
Troškovnik - Priključak na internet 2017.
XLSX 26.2 kB