Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Sigurnosno čuvanje podataka na udaljenoj loakciji

Sigurnosno čuvanje podataka na udaljenoj loakciji

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 i točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. g, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka i naziv

72317000-0 Usluge spremanja podataka

Procijenjena vrijednost nabave:          175.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-JN-43/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 05.06.2017.

Broj objave: 2017/0BP-00373

 Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda-Sigurnosno čuvanje podataka 2017
PDF 273.16 kB
Poziv na dostavu ponuda -Sigurnosno čuvanje podataka 2017
PDF 720.43 kB
Ponudbeni list - Sigurnosno čuvanje podataka 2017
XLSX 18.38 kB
Troškovnik-Sigurnosno čuvanje podataka 2017
XLSX 13.68 kB