Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Sistematski pregledi

Predmet nabave: Sistematski pregledi (društvene i druge posebne usluge)

 U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. prosinca 2017. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu usluge sistematskih pregleda.

 Postupak je poslan na objavu u EOJN RH dana 28.12.2017. Broj objave 2017/S F21-0027908.

 Evidencijski broj nabave: E-MV-9/2017

Procijenjena vrijednost iz plana nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost u konkretnom postupku: 400.000,00 kn bez PDV-a

 CPV oznaka predmeta nabave: 85100000-0

CPV opis predmeta nabave: Zdravstvene usluge

  Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD Obrazac
  • Troškovnik
DON - Sistematski pregledi 2017.
PDF 848.02 kB
ESPD obrazac - Sistematski pregledi 2017.
DOC 194 kB
Troškovnik - Sistematski pregledi 2017.
XLSX 13.78 kB