Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Softversko sigurnosno riješenje

Softversko sigurnosno rješenje

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi Naputka za postupanje u postupcima javne nabave (KLASA:024-04/17-02/5, URBROJ:563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine te odredbi Upute o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis i naziv predmeta nabave:

48000000-8              Programski paketi i informacijski sustavi

Procijenjena vrijednost nabave:               198.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-JN-39/2017/R2                                                                                                                                                                                                              

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 4.12.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00694

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Tehnička specifikacija predmeta nabave (Obrazac 6.)
  • Ocjenjivanje kriterija dodatne funkcionalnosti, a vezano za ocjenu ponude (Obrazac 7)
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda -softversko sigurnosno rješenje 2017
PDF 921.33 kB
Ponudbeni list - softversko sigurnosno rješenje 2017
XLSX 18.19 kB
Obrazac 6-Tehnička specifikacija- softversko sigurnosno rješenje 2017
DOCX 23.06 kB
Obrazac 7-Dodatne funkcionalnosti tehničke specifikacija- softversko sigurnosno rješenje 2017
DOCX 19.94 kB
Troškovnik -softversko sigurnosno rješenje
XLSX 19.01 kB