Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničko komunikacijskoj mreži-

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. travnja 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu Telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

CPV oznaka predmeta nabave:   64200000-8

CPV opis predmeta nabave:         Telekomunikacijske usluge

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave za okvirni sporazum na dvije godine iz plana nabave za 2017: 800.000,00 kn bez PDV-a

 400.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu

400.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu

800.000,00 kuna bez PDV-a ukupno za dvije godine

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-5/2017                                                                                                    

Broj dokumenta:                                      2017/S 0F2-0007227

Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 14.04.2017.

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
DON - Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj mreži- 2017
PDF 783.52 kB
ESPD-obrazac 1
DOC 196 kB
Troškovnik - Fiksna telefonija 2017
XLSX 23.98 kB