Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Uredski namještaj

Uredski namještaj

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi Naputka za postupanje u postupcima javne nabave (KLASA:024-04/17-02/5, URBROJ:563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine te odredbi Upute o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV opis i naziv predmeta nabave:       39130000-2             Uredski namještaj

Procijenjena vrijednost nabave:          47.500,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-JN-9/2017                                                                                                                                                                                                            

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH: 6.12.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00755

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Obrazac 1. - Ponudbeni list
  • Obrazac 5.1. Tehnička specifikacija - Grupa 1
  • Obrazac 5.2. Tehnička specifikacija - Grupa 2
  • Obrazac 5.3. Tehnička specifikacija - Grupa 3
  • Obrazac 5.4. Tehnička specifikacija - Grupa 4
  • Obrazac 6.1.Troškovnik - Grupa 1
  • Obrazac 6.2.Troškovnik - Grupa 2
  • Obrazac 6.3.Troškovnik - Grupa 3
  • Obrazac 6.4.Troškovnik - Grupa 4
Poziv na dostavu ponuda (OBJAVA) -Uredski namještaj - 2017
PDF 657.98 kB
Obrazac 1. Ponudbeni list - Uredski namještaj - 2017
XLSX 18.45 kB
Obrazac 5.1. Tehnička specifikacija - Grupa 1 - Uredski namještaj 2017
DOCX 77.41 kB
Obrazac 5.2. Tehnička specifikacija - Grupa 2 - Uredski namještaj 2017
DOCX 51.12 kB
Obrazac 5.3. Tehnička specifikacija - Grupa 3 - Uredski namještaj 2017
DOCX 58.37 kB
Obrazac 5.4. Tehnička specifikacija - Grupa 4 - Uredski namještaj 2017
DOCX 16.41 kB
Obrazac 6.1.Troškovnik - Grupa 1 - Uredski namještaj 2017
XLSX 16.93 kB
Obrazac 6.2.Troškovnik - Grupa 2 - Uredski namještaj 2017
XLSX 16.94 kB
Obrazac 6.3.Troškovnik - Grupa 3 - Uredski namještaj 2017
XLSX 16.93 kB
Obrazac 6.4.Troškovnik - Grupa 4 - Uredski namještaj 2017
XLSX 16.94 kB