Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Arhiva postupaka nabave na koje se ne primjenjuje ZJN

Analiza sastava odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s naglaskom na ambalažni otpad

Predmet nabave: Analiza sastava odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s naglaskom na ambalažni otpad

Obavijest o jednostavnoj nabavi za postupak nabave usluge „Analize sastava odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s naglaskom na ambalažni otpad" je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Datum slanja na objavu:               28. studenog 2019.

Evidencijski broj nabave:               E-JN-73/2019/R4

Procijenjena vrijednost nabave:   195.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda:                5.12.2019. do 13:00 sati

 Objava u EOJN RH se može vidjeti na sljedećem linku:    2019/ 0BP-01168