Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame "Sovjak" (II. Savjetovanje)

 2. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI USLUGE ODNOSA S JAVNOŠĆU, PROMIDŽBE PROJEKTA I VIDLJIVOSTI ZA PROJEKT SANACIJE JAME „SOVJAK“

 Za projekt sufinanciran od EU

Evidencijski broj: E-VV-9/2020

Zagreb, 2. ožujka 2020.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, ZJN 2016) javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Naručitelj je dana 22. ožujka 2019. godine objavio nacrt dokumentaciju o nabavi na 1. prethodno savjetovanje, koje je trajalo zaključno do 1. travnja 2019. godine.

Izvješće o 1. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskima subjektima objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 24. svibnja 2019. g.

Slijedom navedenog, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao naručitelj dana 2. ožujka 2020. godine ponovno objavljuje na 2. prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatskedokumentaciju o nabavi koja sukladno čl. 198. stavak 3. ZJN 2016 najmanje sadrži podatke o postupku nabave:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude i
 • ostalu popratnu dokumentaciju

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno sa 9. ožujkom 2020. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Prilozi:

Dokumentacije o nabavi se sastoji od :

 • Knjiga 1         Upute Ponuditeljima
 • Knjiga 2         Ugovorna dokumentacija
 • Knjiga 3         Projektni zadatak
 • Knjiga 4         Troškovnik (.xlsx i .docx)
 • Knjiga 5         Podloge
 • Prilozi Knjige 5 (.zip)
Knjiga 1_Upute ponuditeljima _ DON Sovjak_PR_cistopis_20.2.2020
DOCX 241.41 kB
Knjiga 2_Ugovor _DON_Sovjak_PR_cistopis_20.2.2020
DOCX 135.19 kB
Knjiga 3_Projektni zadatak _DON_Sovjak_PR_cistopis_20.2.2020.
DOCX 151.2 kB
Knjiga 4_Troškovnik _DON PR Sovjak,cistopis 17.2.2020
XLSX 20.5 kB
Knjiga 4_Troškovnik _DON_Sovjak_PR_17.2.2020 cistopis
DOCX 98.55 kB
Knjiga 5_Podloge_DON_Sovjak_PR_17.2.2020 cistopis
DOCX 124.73 kB
Prilozi Knjige 5
ZIP 13.43 MB
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju
PDF 92.97 kB