Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Korištenje sredstava

Izvori financiranja

Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

  • naknada onečišćivača okoliša,
  • naknade korisnika okoliša,
  • naknada na opterećivanje okoliša otpadom,
  • posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Sredstva za financiranje djelatnosti mogu se ostvarivati i iz:

  • proračuna jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim programima,
  • prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,
  • prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda,
  • donacija, pomoći i sl.,
  • drugih izvora u skladu sa Zakonom.