Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Naknada na opterećivanje okoliša otpadom

Pod naknadama na opterećivanje okoliša otpadom razumijevaju se naknada na komunalni otpad i/ili neopasni tehnološki otpad i naknada na opasni otpad. Obveznici plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom su pravne i fizičke osobe koje odlažu neopasni industrijski otpad na odlagališta i pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad.