Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama  (NN 113/16 ) propisuju se postupci i ciljevi gospodarenja otpadnim gumama, uvjeti gospodarenja otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, način obrade otpadnih guma, zahtjevi u pogledu sakupljanja i skladištenja otpadnih guma, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih guma, obveza vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača guma i proizvoda koji sadrže gume, popis guma i proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, način obveznog postupanja proizvođača guma i posjednika otpadnih guma te druga pitanja u svezi guma i otpadnih guma u svrhu sprječavanja nastajanja i odlaganja otpadnih guma na odlagališta otpada, odnosno poticanja njihovog sakupljanja, ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka njihove oporabe sukladno Zakonu, radi postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Sukladno citiranom Pravilniku, naknada gospodarenja otpadnim gumama je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve vrste novih ili rabljenih guma, te gumenih gusjenica koje se u kućanstvu ili u registriranoj osobi koriste za prijevoz i prijenos tvari, predmeta i osoba, uključujući obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda.

Kategorije proizvoda čije gume su obuhvaćene ovim Pravilnikom su: osobna i pripadajuća priključna vozila, manja teretna i putnička te priključna vozila, teretna i putnička te priključna vozila, viljuškari, radni strojevi, traktori, kolica, bicikli, motocikli te zrakoplovi. U Prilogu II. ovog Pravilnika nalazi se necjeloviti popis proizvoda obuhvaćenih kategorijama.

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama ( NN 57/20)

Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/15)

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici guma i/ili proizvoda čiji su sastavni dio gume dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Za period uvoza/unosa/proizvodnje guma do 31.12.2016. godine na obrascima IUA te IU/PG:

Izvješće Izvoznika gume kao sastavni dio vozila IUA

Izvješće Izvoznika gume kao samostalni proizvod IU/PG

Izvješće Proizvođača gume kao samostalni proizvod IU/PG

Izvješće Proizvođača gume kao sastavni dio vozila IUA

Za period uvoz/unosa/proizvodnje guma od 01.01.2017. godine na obrascu IPG:

Obrazac IPG

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 2020.
PDF 91.51 kB
Detaljnije informacije o obvezama proizvođača sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama, siječanj 2017.
PDF 3.43 MB
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 191.36 kB
Odluka izvoz guma
PDF 555.26 kB
Odluka - Izmjene naknada u sustavima gosp. otpadnim vozilima i gumama
PDF 75.82 kB
Obavijest dionicima u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama o primjeni novih jediničnih naknada
PDF 1.15 MB