Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Obavijesti

NAJAVA: 18.9. Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

12.09.2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 18. rujna 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA, ZA VLASTITU POTROŠNJU

Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.

 KAKVI SE SUSTAVI FINANCIRAJU?

Jedna nova fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (u tekstu: FNE) u/na postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

zakonita (legalna):

  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
  • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,

građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA 

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

  • stručni nadzor radova te
  • nabavu i ugradnju jedne nove FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

  1. Prijavni obrazac (preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,
  2. Prijavni obrazac iz prethodne točke ispunjen u .xls zapisu (nepotpisan), na CD-u ili DVD-u ili USB-u,
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani)ili Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva, u izvorniku,iz koje/kojeg je razvidno da je prebivalište Građanina na adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja, u izvorniku,
  4. Presliku zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti (legalnosti)[ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti]: obiteljske kuće i pomoćnih građevina – samo ako se u/na iste ugrađuju dijelovi FNE

a. Akt za građenje
– Građevinska dozvola,
– Rješenje o uvjetima građenja,
– Potvrda glavnog projekta,
– Rješenje za građenje,
– Građevna dozvola,
– Lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje,
– Građevna dozvola za jednostavne građevine,
– Rješenje o uvjetima uređenja prostora,
– Rješenje kojim se odobrava građenje
ili
b. Akt za uporabu:
– Uporabna dozvola,
– Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,
– Uvjerenje za uporabu,
– Pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije (izdana na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji – „Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije,
– Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu,
– Dozvola za upotrebu,
– Rješenje o promjeni namjene,
– Uporabna dozvola za određene građevine:
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu, ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
ili
c. Akt za ozakonjenje (legalizaciju):
 Rješenje o izvedenom stanju, izdano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) ili Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Potvrda izvedenog stanja
ili
d. Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:
 Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine (akti moraju biti izdani na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji - „Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13),
 Dokumenti iz članka 332. stavaka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

5. Potpisanu Izjavu Građana, koja se nalazi uz Prijavni obrazac, u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome:
1) da ista nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
2) da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije (ili je) u kulturno-povijesno cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti Registar i
3) da ista nije (ili je) ostvarila sufinanciranje za ugradnju predmetnih sustava po programu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugog tijela državne uprave.

6. Potpisanu Izjavu svih ostalih suvlasnika obiteljske kuće (nalazi se uz Izjavu Građanina uz Prijavni obrazac), u izvorniku (ispuniti, ispisati i potpisati), o tome da su suglasni:
1) s Izjavom Građanina i
2) s ugradnjom planiranog/planiranih sustava,

7. Presliku prethodnog odobrenja nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju (Gradskog zavoda Grada Zagreba za zaštitu spomenika kulture i prirode - za obiteljske kuće na području Grada Zagreba ili konzervatorskih ureda Ministarstva kulture – za obiteljske kuće na ostalim područjima Republike Hrvatske) za provođenje mjere, ako je obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro,

8. Dokaz vlasništva ili suvlasništva:
 
1) Zemljišno-knjižni izvadak čestice, na kojoj je upisana kuća u koju se ugrađuje sustav/sustavi, a koja čestica je navedena u zadnjem važećem dokazu zakonitosti obiteljske kuće u koju se ugrađuje sustav ili sustavi, ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva na Poziv, kojim se dokazuje da je Građanin njen knjižni vlasnik/suvlasnik, u izvorniku, preslici ili e-izvadak ili

2) Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne, u izvorniku i Posjedovni list područnog ureda za katastar, u izvorniku,

9. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog  ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
 zakonitosti obiteljske kuće (točka V. 4.) i
 vlasništva ili suvlasništva (točka V. 8.),

10. Glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i stručnog nadzora s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14), u izvorniku u tiskanom zapisu, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od odobrenog točkom IV. Poziva.)

Napomena: Glavni projekt uz ostalo, mora sadržavati:

1. tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje građevina mora ispunjavati

2. grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,

3) troškovnik opreme i usluga s jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om,

11. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu Projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta - ovlaštenog inženjera elektrotehnike: ''Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: ___________________'' (preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), u izvorniku
Napomena: elektronički potpis nije prihvatljiv oblik potpisa već isključivo vlastoručni potpis u izvorniku

12. Fotodokumentaciju postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na istom CD-u ili DVD-u ili USB-u na kojem se dostavlja Prijavni obrazac iz točke V. 2. Poziva.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „FNE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

- preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili

- osobno putem pisarnice.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

ŠTO NAKON PRIJAVE?

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.

Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s 2 primjerka ugovora, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

ŠTO NAKON POTPISA UGOVORA?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora potpisanog od strane Fondaza ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Za isplatu će biti potrebno dostaviti:

- Zahtjev za isplatu donacije s Izvješćem o projektu (može se preuzeti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr), ispunjen, ispisan i potpisan, u izvorniku,

- Završno izvješće nadzornog inženjera, ovjereno njegovim žigom i potpisom, u izvorniku,

- Račune, s detaljnim troškovnikom, jediničnim cijenama i PDV-om, u izvorniku: za nabavu i ugradnju jedne nove FNE sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava i Glavnom projektu te za stručni nadzor,

- Dokaze o plaćanju Korisnika po računu/računima iz prethodne točke IX.3. (opće uplatnice ili izvodi iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati), u izvorniku ili preslici,

- Fotodokumentaciju izvedenog stanja, tj. stanja nakon ugradnje sustava, u Završnom izvješću nadzornog inženjera ili na CD-u ili DVD-u ili USB-u,

- Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos s Korisnika na Fond obveze plaćanja nabave i ugradnje sustava izvođaču radova, ako Korisnik račun izvođača radova nije isplatio u cijelosti (ispisati iz Zahtjeva za isplatu, potpisati od strane Korisnika i izvođača radova, a potpis izvođača radova ovjeriti žigom izvođača radova), u izvorniku. Iznose potraživanja u ugovor o cesiji ne upisuju ni Korisnik ni izvođač radova, već Fond, temeljem dostavljenih: računa izvođača radova i dokaza o plaćanjima Korisnika izvođaču radova, te, ako je Korisnik isplatio svoj udio - Fond upisuje udio Fonda ili preplatio svoj udio, ali nije isplatio račun u cijelosti – Fond upisuje razliku udjela Fonda i preplaćenih sredstava Korisnika, te preplaćena sredstva Korisnika isplaćuje na račun Korisnika. Ugovor o cesiji ne sklapa se ako je Korisnik izvođaču radova isplatio račun u cijelosti, već Fond svoj udio isplaćuje na račun Korisnika, na temelju dokaza o plaćanju Korisnika izvođaču radova (opće uplatnice ili izvodi iz tekućeg računa ili potvrde banke o uplati).

- Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u),

- Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava iz kojeg je vidljivo da ista zadovoljava tehničke uvjete iz točke IV.3. Poziva i

- Potvrda HEP ODS-a d.o.o. za trajni pogon FNE koja predaje električnu energiju u distribucijsku mrežu odnosno, Potvrdu o uporabljivosti električne instalacije koju izdaje izvođač radova, kojom se potvrđuje da su postrojenje i instalacija elektrane izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji i izdanoj elektroenergetskoj suglasnosti, za FNE koja je spojena na distribucijsku mrežu, a proizvedenu električnu energiju ne predaje u istu.

 VAŽNO!

Troškovi u Troškovniku Glavnog projekta trebaju biti realno procijenjeni, jer Fond isplaćuje odobreni postotak, te, za ostvarene troškove manje od projektantskih, isplaćuje donaciju manju od odobrene (kn).

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonski na brojevima 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 te slanjem upita na e-mail adresu: [email protected] .

Vodič za prijavu na Javni poziv - FNE
PDF 571.92 kB
Prijavni obrazac
XLS 777.5 kB