Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Obavijest posjednicima otpadnih vozila

30.11.2015. Dana 18. studenoga 2015. godine objavljen je Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 125/15 ) koji stupa na snagu 1. prosinca 2015. godine.

Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču, po mogućnosti u cijelosti (cjelovito otpadno vozilo je otpadno vozilo koje ima sve osnovne sastavne dijelove, a obavezno motor i karoseriju), i to na skladište sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se otpadno vozilo nalazi.

Posjednik otpadnih dijelova i materijala vozila koji nastaju održavanjem vozila iste je obvezan predati sakupljaču na skladištu sakupljača ili prilikom održavanja vozila pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku registriranom za tu djelatnost (serviseru).

Posjednik prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obvezan je predati dokaz o vlasništvu (presliku prometne dozvole otpadnog vozila, presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, kopiju osobne iskaznice) ili punomoć o pravu na predaju na oporabu otpadnog vozila (uz kopiju prometne dozvole i kopiju osobne iskaznice) ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj ili dokaz da je na predmetno vozilo plaćena naknada Fondu (kopija rješenja Fonda).

Posjednik cjelovitog otpadnog vozila koji je prilikom predaje sakupljaču predao jedan od gore navedenih dokumenata ima pravo na naknadu koju mu isplaćuje sakupljač na temelju vaganjem utvrđene mase predanog otpadnog vozila na skladištu sakupljača, a koja ne može biti veća od mase vozila iskazane u prometnoj dozvoli. Naknada na predaju otpadnog vozila na oporabu iznosi 1kn/kg cjelovitog otpadnog vozila umanjena za pripadajući porez i prirez.

Potvrdu o registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj izdaje nadležno tijelo za registraciju vozila (MUP) ili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Potvrdu o registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj posjednik može zatražiti od Fonda putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa putem sljedećih adresa:

Adresa Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

e-mail: vinko.vukusic@fzoeu.hr ili kontakt@fzoeu.hr

telefaks: 01/5391-860

Zahtjev za izdavanjem Potvrde o registriranosti vozila nalazi se u nastavku ove obavijesti i na web stranici Fonda www.fzoeu.hr pod posebnim kategorijama otpada – otpadna vozila.

Zahtjev za izdavanjem Potvrde o registriranosti vozila