Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Zaštita okoliša

Sustavi za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje

Održivi razvoj je gospodarski i socijalni razvoj društva koji u zadovoljavanju potreba današnjeg naraštaja uvažava iste mogućnosti zadovoljavanja potreba idućih naraštaja, te omogućuje dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza. U svrhu poticanja održivog razvoja zahtjevi zaštite okoliša uređeni Zakonom o zaštiti okoliša i posebnim propisima moraju biti uključeni u pripreme i provedbu utvrđenih polazišta i aktivnosti na svim područjima gospodarskog i socijalnog razvitka.

ELEMENTI OPĆE POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13):

1.  EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja te unaprjeđuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. To je najvjerodostojniji i najjači sustav upravljanja okolišem na tržištu koji ima nekoliko dodatnih elemenata u odnosu na zahtjeve međunarodne norme za sustave upravljanja okolišem EN ISO 14001:2004.

Sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje dobrovoljna je shema Europske unije osmišljena za tvrtke i druge organizacije koje se zalažu za procjenu, upravljanje i unaprjeđenje svoje okolišne učinkovitosti. Sustavom upravljanja okolišem osigurava se da su svi utjecaji na okoliš u tvrtki identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom.

Organizacija registrirana u EMAS-u mora dokazati da je potpuno usklađena s propisima o zaštiti okoliša, te se mora obvezati na kontinuirano poboljšanje okolišne učinkovitosti. okolišnu učinkovitost utvrđuje ovlaštenik za poslove zaštite okoliša.

Temeljem članka 212. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 77/14), kojom se uređuje postupak za podnošenje prijave za registraciju, visina naknade i rokovi za registraciju u sustav, sadržaj i način vođenja registra organizacije u sustavu EMAS i druga pitanja s tim u vezi. Prijava za registraciju podnosi se Agenciji za zaštitu okoliša. 

Više o EMASU na stranicama Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

2.    ZNAK ZAŠTITE OKOLIŠA »Prijatelj okoliša«

Pravne i fizičke osobe koje proizvode ili distribuiraju proizvode, odnosno pružaju usluge, u svrhu promicanja proizvoda ili obavljanja usluga koji se u usporedbi sa sličnim proizvodima i uslugama odlikuju manje negativnim utjecajem na okoliš u cjelokupnom životnom ciklusu, te time pridonose učinkovitom korištenju sastavnica okoliša i visokom stupnju zaštite okoliša, može se dodijeliti pravo na korištenje znaka zaštite okoliša.

Ocjena u vezi s manje negativnim utjecajima odnosi se na racionalno korištenje prirodnih dobara i energije, smanjenje emisija u okoliš, iskorištavanje vrijednih svojstava otpada ili druge načine omogućavanja korisne obrade otpada prije njegove oporabe, odnosno zbrinjavanja, te poduzimanje drugih mjera u smislu zaštite okoliša.

3.     ZNAK ZAŠTITE OKOLIŠA EUROPSKE UNIJE – EU Ecolabel

Pravnim i fizičkim osobama koje stavljaju na tržište određene proizvode ili pružaju usluge (proizvođač, uvoznik, pružatelj usluga, trgovac na veliko ili malo), u svrhu promicanja proizvoda ili obavljanja usluga koje imaju manje negativan utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa i pružanja informacija potrošačima o utjecaju proizvoda na okoliš, može se sukladno odredbama ovoga Zakona dodijeliti znak zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (u daljnjem tekstu: EU Ecolabel).

Ministar zaštite okoliša na temelju Zakona o zaštiti okoliša donio je Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije-EU ECOLABEL, koji je također dobrovoljni instrument zaštite okoliša namijenjen promociji proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

Uvođenje znaka EU Ecolabel provodi se radi poticanja razvoja novih tehnologija, proizvodnje i potrošnje proizvoda manje štetnih za okoliš, smanjenja onečišćenja okoliša i racionalnijeg gospodarenja sirovinama i energijom. Znak EU Ecolabel važan je za one proizvode kod kojih se odabirom sirovina, tehnologija, proizvodnog postupka i davanja usluga može smanjiti negativni učinak na okoliš i prekomjerna potrošnja prirodnih dobara. Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. prosinca 2009. godine o europskom znaku zaštite okoliša (EU Ecolabel) propisuje program dodjele znaka zaštite okoliša koji je namijenjen promicanju proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda. Znak zaštite okoliša EU Ecolabel se stavlja na proizvode koji zadovoljavaju kriterije propisane ovom Uredbom.

Detalji na stranicama MZOIP-a ili na http://ec.europa.eu/environment/emas.

EKO DIZAJN

Umjesto oslanjanja na rješenja usmjerena na rješenja usmjerena na kraj uporabnog vijeka proizvoda, u kružnom  se gospodarstvu dizajnom eliminira otpad, a inovacije su prisutne u cijelom lancu vrijednosti, time se mogu obuhvaćati: osmišljavanje proizvoda jednostavnih za održavanje, popravljanje, poboljšanje, preradu ili recikliranje (ekološki dizajn). Važna polazišna točka je osmišljavanje proizvodnih postupaka, proizvoda i usluga. Proizvodi se mogu redizajnirati, da bi se umjesto njihova bacanja dulje koristila, popravljali, prerađivali i naposljetku reciklirali.